Bảng học phí THCS – Chương trình Bộ GD&ĐT:

2 BUỔI
1.950.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
BÁN TRÚ
3.750.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phí bán trú + Tiền ăn trưa
BÁN NỘI TRÚ
4.950.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 2 bữa/ngày
NỘI TRÚ
6.350.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
2 BUỔI
2.150.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
BÁN TRÚ
3.950.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phí bán trú + Tiền ăn trưa
BÁN NỘI TRÚ
5.150.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 2 bữa/ngày
NỘI TRÚ
6.550.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
2 BUỔI
2.350.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
BÁN TRÚ
4.150.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phí bán trú + Tiền ăn trưa
BÁN NỘI TRÚ
5.350.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 2 bữa/ngày
NỘI TRÚ
6.750.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
2 BUỔI
2.790.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
BÁN TRÚ
4.590.00/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phí bán trú + Tiền ăn trưa
BÁN NỘI TRÚ
5.790.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 2 bữa/ngày
NỘI TRÚ
7.190.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày