Bảng học phí THPT – Chương trình Bộ GD&ĐT:

2 BUỔI
2.975.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
BÁN TRÚ
4.775.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phí bán trú + Tiền ăn trưa
BÁN NỘI TRÚ
5.975.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 2 bữa/ngày
NỘI TRÚ
7.375.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
2 BUỔI
3.450.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
BÁN TRÚ
5.250.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phí bán trú + Tiền ăn trưa
BÁN NỘI TRÚ
6.450.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 2 bữa/ngày
NỘI TRÚ
7.850.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày
2 BUỔI
4.025.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
BÁN TRÚ
5.825.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phí bán trú + Tiền ăn trưa
BÁN NỘI TRÚ
7.025.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Phí bán nội trú + Tiền ăn 2 bữa/ngày
NỘI TRÚ
8.425.000/tháng
Học phí Sáng + Chiều
Phụ đạo và truy bài buổi tối
Sinh hoạt tại trường
Phí nội trú + Tiền ăn 3 bữa/ngày